Магістратураmain f magis courses

Вступ до зв’язків з громадськістю

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредиту
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Сутність зв'язків з громадськістю як сферою діяльності та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі.

Дослідницька та аналітична робота в сфері PR

 • 1 семестр, 3 год/тижд. екзамен, 3,5 кредиту
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Зростання потреби дослідницької роботи у сфері зв’язків з громадськістю як компонента соціальних комунікацій. Моніторинг зовнішнього середовища. Комунікаційний аудит. Соціальний аудит. Типи соціологічних досліджень. Елементи формалізованих досліджень. Переваги та недоліки використання соціологічних досліджень у практиці соціальних комунікацій. Ситуаційний аналіз. Інформаційний аудит та оцінка медіа-портрета організації. Глибинні інтерв’ю та їхній евристичний потенціал. Експертні опитування.

Планування та організація кампаній у сфері зв’язків із громадськістю

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Масові PR-кампанії в бізнесі, політиці, соціальній сфері, їхня типологія, завдання. Загальні засади управління PR-процесом. Аналітична робота та методи оцінки ситуації. Визначення загальної стратегії, планування. Мобілізація зусиль на реалізацію PR-програми. Оцінка ефективності PR-програми. Формулювання проблеми та постановка цілей PR-кампанії. Розробка основних стратегій PR-кампанії та тактика їх реалізації. Організація співпраці зі ЗМІ під час PR-кампанії. Бюджет, календар-графік та методи оцінки результативності PR-кампанії.

Інтегровані комунікації

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність і складові інтегрованих комунікацій, їх роль у формуванні репутації компанії. Моделі сприйняття комунікації цільовими групами. Стратегії інтегрованих комунікацій.

Кризові комунікації

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи

Комунікації в інтернет-середовищі

 • 2 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • Д.Л.Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс допоможе студентам зрозуміти особливості комунікації в соціальних медіа та Інтернет. Студенти отримають навики планування комунікаційних кампаній в соціальних медіа, виробництві контенту та взаємодії з інфлуенсерами. У складі команди ви матимете нагоду спланувати кампанію он-лайн активізму.

Методологія та організація наукових досліджень

 • 2 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О .О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Поняття теорії, методології і технологій наукового дослідження. Наукові основи досліджень соціальних процесів. Принципи, правила і методи наукових досліджень. Категорії соціального пізнання: закони, правила, принципи формування і класифікації. Наукова діяльність у сфері управління та паблік рілейшнз. Принципи і методи збору, обробки і аналізу наукової інформації. Основні етапи організації наукового дослідження.

Діджитал комунікації

 • 2 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та основні інструменти digital-комунікацій. Стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Соціальні мережі та месенджери. Відеохостинги та стрімінгові сервіси. Моніторинг, аналітика, оцінка ефективності та звітність у digital-комунікаціях. Веб-інструменти.

Копірайтинг

 • 2 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Аналіз комунікаційних завдань та цільової аудиторії. Розробка та аналіз контенту. Робота з ключовими повідомленнями. Правила створення ефективних заголовків. Особливості контенту для соціальних мереж. Специфіка публічних виступів, підготовка інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Урядові комунікації

 • 2 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність та принципи урядових комунікацій. Особливості урядових комунікацій. Комунікаційні стратегії та комунікаційні канали урядових органів. Сутність менеджменту новин. Державна комунікаційна політика: міжнародний досвід. Формування державного брендінгу. Перспективи розвитку урядових РR.

Правові та етичні стандарти РR- діяльності

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Етичні принципи РR-діяльності. Підвищення стандартів РR-діяльності. Міжнародні, регіональні та національні кодекси етики та професійної поведінки у сфері РR. Стан інституціоналізації РR в Україні. Правові основи діяльності PR-фахівця в Україні

Організація роботи агентства та служби зв’язків із громадськістю організацій

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

В рамках курсу студенти ознайомляться з сучасними вимогами до піарників, якими навиками та кваліфікаціями має володіти працівник внутрішнього комунікаційного відділу та PR-агенції. Студенти навчаться налагоджувати комунікацію із замовниками PR-агенцій та у складі команди підготують пропозицію на тендер по закупівлі PR-послуг. Разом з однією із провідних PR-агенцій буде проведена дискусія про кар’єру та професійний розвиток у сфері комунікацій.

Внутрішньокорпоративні зв’язки з громадськістю

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Л. І. Зябрев, маґістр бізнес-адміністрування, старший викладач

Внутрішньокорпоративні зв’язки з громадськістю (ВКЗГ). Корпоративна культура. Як вона формується засобами ВКЗГ. Місія, бачення та цінності – важливість для ВКЗГ. Кампанії для ВКЗГ. ВКЗГ під час трансформацій. Ключові повідомлення для ВКЗГ. Лінійна комунікація у ВКЗГ. Інтранет. Події. Корпоративне відео. Канали комунікації ВКЗГ. Корпоративне видання. Методи оцінювання ефективності ВКЗГ. ВКЗГ у мультикультурному середовищі.

Репутаційний менеджмент

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • М. Томко, старший викладач

Брендінг. Репутація. Сутність репутаційного менеджменту, його складові. Методологія та технології формування репутації.

C4D: комунікації задля сталого розвитку / C4D: Communication for Development / (англ. мовою)

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв’язків із громадськістю

 • 4 семестр, 4 год/тижд. екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Сучасний стан пошуку підходів до вимірювань у сфері PR. Ключові передумови, принципи та чинники оцінювання PR-програми. Складові процесу оцінювального дослідження PR-програми. Кількісні та якісні методи вимірювання вихідної PR-продукції. Методи вимірювання експонування повідомлення. Методи вимірювання рівня розуміння, усвідомлення та ставлення до повідомлення. Вимірювання зміни установок і поведінки цільової громадськості (Impact Objectives або ефективність PR-кампанії). Ціннісні інтерпретації результатів тривалих PR-стосунків. Оцінювання ефективності ініціатив з КСВ. Міжнародний імідж України (оцінка урядових PR-зусиль з його поліпшення).

Практика виробнича

 • 3 семестр, 4 год/тижд., залік, 5 кредитів
 • О .О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Конфліктологія

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Історія та розвиток конфліктології як науки. Сучасні теорії конфлікту. Загальна характеристика соціального конфлікту. Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Етнонаціональні конфлікти. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів

Міжнародний досвід розвитку зв’язків із громадськістю

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Розвиток системи паблик рілейшнз у США. Система забезпечення PR-індустрії в США. Система паблік рілейшнз у Великій Британії. PR в європейських країнах. Система зв’язків з громадськістю в посткомуністичних країнах. Нові ринки PR-послуг.

Теорія та історія соціальних комунікацій

 • 1 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • О .О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.

Політичний PR

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредиту
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце політичного PR у суспільстві. Сутність і функції. Методи та технології. Стратегія політичного PR. PR піж час виборчих кампаній. Антикризовий PR.

Техніка ділових презентацій

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Цей курс призначений для формування різних видів навичок для ефективної презентації. Впродовж значного періоду навчання студенти будуть розробляти презентації та вибирати відповідні інструменти для досягнення цілей, що ставляться. За результатами курсу студент повинен: вміти визначати цільові аудиторії та їх потреби; формувати ефективні меседжі; будувати ефективний публічний виступ;створювати презентації професійних порт фоліо;а аналізувати проведену презентацію з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Соціологія громадської думки

 • 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредити
 • В.Г.Королько, доктор філософських наук, професор

Громадська думка як соціальне явище та об’єкт соціології. Cтруктура, функції та динаміка громадської думки. Основні чинники формування, форми прояву та критерії ідентифікації громадської думки. Методологічне та методичне забезпечення соціологічних досліджень громадської думки. Особливості громадської думки у посткомуністичних суспільствах.

Менеджмент створення подій та їх інформаційної підтримки

 • 2 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

«Подієвий» компонент у практиці паблік рілейшнз. Поняття «новинарна подія», «спеціальна подія». Інформаційний потенціал спеціальних подій. Організація спеціальних подій у практиці PR. Технології організації PR-подій різного призначення. Бюджет, календар-графік, організаційно-технічні питання при підготовці й проведенні ПР-події та її висвітленні в ЗМІ. Оцінка ефективності ПР-події та її інформаційної підтримки.

Основи управлінського консультування

 • 2д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Зміст і особливості консультаційних процесів, технологій консультування. Процес надання консалтингових послуг та методів діагностування проблем організації.

Корпоративна соціальна відповідальність

 • 2д семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредиту
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Соціальна відповідальність: основні теоретико-методологічні підходи. Циркулярна модель економіки. Соціальна відповідальність у системі корпоративного управління. Чесні управлінські практики. Права людини і трудові відносини. Соціально відповідальне споживання. Захист навколишнього середовища. Залучення і розвиток громади. Нефінансова звітність. Оцінка ефективності політики та програм із корпоративної соціальної відповідальності. Комунікації з КСВ.

Сучасна прес-служба

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Принципи діяльності прес-служб. Прес-служба державного органу влади. Прес-служба приватного бренду. Прес-служба відомої особистості. Прес-служба міжнародної або благодійної організації.

Технології підготовки та поширення інформаційних PR-матеріалів

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Веб- технології в PR

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредитів
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади застосування веб-технологій у PR-діяльності. Практика створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS). Основні підходи до просування та оптимізації веб-ресурсів. Аналітика та оцінка ефективності.

Науково-дослідний семінар (сase-studies)

 • 3 семестр, 2 год/тижд., захист тези, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метод кейсів: витоки, поняття, види, сфери застосування. Завдання і функції PR-діяльності в банківській сфері. Сайт Кабінету Міністрів України: процедури створення і особливості використання. Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.

Проєктна діяльність

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредиту
 • А.Г.Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

PR для неурядових організацій

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце ГО у суспільстві. Історія появи та становлення третього сектору. ГО у період незалежності України. Третій сектор у сучасній моделі соціальних комунікацій. Особливості методів та технологій комунікації для ГО. Фандрайзинг.

Зв’язки із засобами масової інформації

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • В.Т. Кіпіані, старший викладач

Принципи роботи ЗМІ. Онлайн ЗМІ. Телевізійні ЗМІ. Газети та друкована преса. Радіо як особлива форма ЗМІ. Стратегія і тактика зв’язків зі ЗМІ. Письмові та друковані матеріали. Усне слово. Відеотактика.

Кроскультурні комунікації

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Інноваційні технології формування та комунікацій стартапів

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. А. Цимбалюк, старший викладач

Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту

Комунікації для соціальних змін

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проводення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Фандрейзинг

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди студенти підготують проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу.

Медіасередовище та професіональна комунікація

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Історія наукового узагальнення практики зв’язків із громадськістю

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Витоки зв’язків із громадськістю у стародавні часи. Практики публічних комунікацій християнської церкви у Середні віки: країни Західної Європи. Особливості практики публічних комунікацій в Україні та їх значення для розвитку науки зв’язків із громадськістю: від Київської Русі до XVIII ст. Практики публічних комунікацій в епоху промислових і соціальних революцій XVIII–XIX ст. та їх наукове узагальнення. Становлення наукових засад і зміцнення статусу зв’язків із громадськістю як професії. Організаційний розвиток системи PR в XX cт. та її глобалізація: наукові висновки. Новітні наукові узагальнення історичної практики збагачення сутнісних характеристик зв’язків із громадськістю як соціального інституту. Сучасні наукові узагальнення практики вдосконалення управління процесом РR: розробка кількісних та якісних показників оцінки ефективності. Історико-системний аналіз публічних комунікацій в Україні в контексті розвитку державності та сучасної цивілізаційної трансформації.

Маґістерська робота

 • 4д семестр, захист тези, 20 кредитів
 • викладачі маґістерської програми

Магістерська робота - дослідження процесів становлення та розвитку соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні та світі, аналізу його розвитку в різних сферах життя.