Магістратураmain f magis courses

Анотація: Методом курсу є інтегроване оволодіння основними академічними навичками усного і писемного спілкування (яке є продовженням загальномовних) - слухання, говоріння, читання й письма - у поєднанні з поглибленим вивченням функціональної граматики, збагачення вокабуляра студентів за рахунок загальнонаукової лексики та лексико-граматичних структур, схожих на формування навичок наукового (академічного) спілкування. Курс складається з двох основних частин: Публічне мовлення (Public Speaking) та Академічне письмо (Academic Writing). Перша частина навчає основним правилам риторики, а саме, побудови промов (на інформування та переконування), написання розширеного плану промови (Extended formal outline), оцінювання промови та написання відгуку.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на відпрацювання основних навичок дослідницької роботи в сфері соціальних комунікацій. Студенти опановують  навички проведення кількісного та якісного аналізу стану соціальних комунікацій організації, виявлення наявності/відсутності та можливого рішення стратегічних завдань щодо формування оптимального комунікаційного середовища організації залежно від загальних обставин, що складаються у той чи інший момент як навколо, так і всередині організації.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на здобуття знань і навичок побудови системи стратегічних комунікацій і комунікаційних стратегій.  Студенти поглиблюють знання із загальних засад управління ПР-процесом та плануванням й забезпеченням ефективної реалізації комунікаційних стратегій.
Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Впродовж курсу студенти ознайомляться з питаннями сутністю та особливостями інтегрованих комунікацій,  впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації. Серед практичних навичок, які здобудуть студенти під час навчання – застосовувати різноманітні інструменти та канали інтегрованих комунікацій та розробляти стратегії інтегрованих комунікацій, враховуючи  особливості різного типу організацій/кампаній (державні, комерційні, неприбуткові).

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Сучасні концепції соціальних комунікацій.
Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Упродовж курсу студенти вивчають особливості та напрями C4D (Communication for Development), основні принципи C4D: Com4Prom, Com4Imple, Com4Power, Com4Coord; комунікаційні інструменти та підходи для досягнення цілого сталого розвитку. Курс викладається англійською мовою.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Впродовж вивчення дисципліни передбачається ознайомлення студентів з методологією науки як сферою наукових знань - "наукою про метод", основними концепціями та науковими школами, в цій галузі, що вивчають науку не тільки як сферу діяльності, але і як соціальний інститут. Дається уявлення про гносеологічні проблеми, а саме: про природу та функції наукового знання, діяльність в сфері науки, специфічні методи науки; розглядається структура та організація науки, проблеми створення та існування наукових напрямків, специфіка наукового пізнання.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на надання студентам розуміння необхідності дотримання РR-фахівцями етичних норм, можливість ознайомитися з основними документами з цього питання, які прийняті міжнародними організаціями РR. Студенти отримають інформацію щодо практики застосування етичних норм РR-консультантів в Україні та за кордоном, а також щодо основних нормативних актів, які регулюють діяльність РR-фахівців в Україні.
Тип дисципліни: нормативна.

Анотація: Відпрацювання навичок планування, організації та оцінювання PR-програм в Інтернет-середовищі, а також основних технологій імплементації PR-програм в Інтернеті для організацій, що працюють у різних секторах економіки, державних та громадських організаціях. Оволодіння технологіями підготовки матеріалів для різних видів Інтернет ресурсів, вивчення організації кризової комунікації в Інтернет-середовищі.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Практика проводиться як методична і практична підготовка до здійснення магістерського (кваліфікаційного) дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, джерельної бази, основних етапів роботи над темою кваліфікаційної (магістерської) роботи, проведення досліджень для кваліфікаційної (магістерської) роботи та підготовка тез до наукової конференції на основі проведених досліджень. Крім того, студенти в рамках курсу готують концепт та  силабус навчального курсу за тематикою проведеного дослідження та проводять лекції з курсу для студентів НаКМА.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Проходження практики в департаментах/відділах комунікацій та PR агенцій. Проходження практики надає майбутньому фахівцю цілісну уяву про роботу професійної PR-організації або PR-підрозділу установи, підприємства чи громадської організації та практику застосування комунікаційних технологій у сучасному інформаційному суспільстві.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення з найбільш цікавими науковими розробками в сфері конфліктології. Студенти отримають можливість навчатись максимально ефективно використовувати навички попередження та розв’язання конфліктів у професійній діяльності.
Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі вивчаються основні підходи і методи планування і організації кампаній в сфері зв’язків з громадськістю. Студенти здобувають знання і навички розробки  PR-кампаній.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти здобудуть навички створення контенту для різних медіа платформ, на основі знань щодо аналізу комунікаційних завдань та цільової аудиторії, особливостей контенту для соціальних мереж, правил створення ефективних заголовків. Крім того, прогарма курсу передбачає вивчення питань специфіки публічних виступів, підготовки інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування навичок підготовки і поширення PR-матеріалів для медіа, для розповсюдження онлайн, для комунікації з громадськістю (пряма публічна інформація/масова комунікація). На курсі розглядаються особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: "Подієвий" компонент у практиці паблік рілейшнз. Поняття "новинарна подія", "спеціальна подія". Інформаційний потенціал спеціальних подій. Організація спеціальних подій у практиці PR. Технології організації PR-подій різного призначення. Бюджет, календар-графік, організаційно-технічні питання при підготовці й проведенні ПР-події та її висвітленні в ЗМІ. Оцінка ефективності ПР-події та її інформаційної підтримки.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Розвиток системи паблик рілейшнз у США. Система забезпечення PR-індустрії в США. Система паблік рілейшнз у Великій Британії. PR в європейських країнах. Система зв'язків з громадськістю в посткомуністичних країнах. Нові ринки PR-послуг.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти під час вивчення дисципліни оволодіють навичками розробки презентацій та ефективного публічного виступу .

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти мають можливість ознайомитись з роллю і місцем політичного PR у суспільстві, теоретичними засадами PR-діяльності у політичній сфері та комунікаційними PR-технологіями в політиці.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення загальних засад застосування веб-технологій у PR-діяльності. основних підходів до просування та оптимізації веб-ресурсів, аналізу та оцінки його ефективності. Студенти отримають навички створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення*) входить до переліку дисциплін вільного вибору студентів 1-го та 2-го р. н. магістерських програм. Навчальний план розраховано на 28 годин практичних занять, обсягом 2 години на тиждень. Практичні заняття організовано в секціях спортивного вдосконалення за вибором студента. Студент сам може обирати у якому саме семестрі слухати дисципліну.

Тип дисципліни: вільного вибору студента.

Анотація: Курс спрямований на опанування теоретичними знаннями та практичними навичками з питань  внутрішньокорпартивних зв'язків з громадськістю, їх відмінності від інших видів комунікаційної діяльності, поєднання PR та HR технологій у здійсненні внутрішньокорпартивних зв'язків з громадськістю.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення принципів та функції прес-служб, особливостей організації діяльності прес-служби органів державної влади, приватного бренду, відомої особистості, міжнародної або благодійної організації.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на оволодіння знаннями та навичками ведення переговорів, їх специфіки, стилів та прийоми проведення переговорів. Акцентується увага на ролі комунікації в процесі переговорів, техніки постановки питань тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають зміст і особливості консультаційних процесів, технологій консультування. Вивчення процесів надання консалтингових послуг та методів діагностування проблем організації наддасть можливість опанувати навички консультування на рівні планування й проведення PR-кампаній, організації PR-акцій та їхнього медіа-супроводу.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Роль і місце НУО у суспільстві. Історія появи та становлення третього сектору. Третій сектор у сучасній моделі соціальних комунікацій. Особливості методів та технологій комунікації для НУО.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення особливості проектної діяльності, структури проекту, етапів його розробки, затвердження та управління. Програма курсу передбачає вивчення основних принципів роботи над проектом, розподілом обов'язків в команді, процеси внутрішньої комунікації (процеси затвердження, обміну інформацією, комунікація з журналістами). Методи управління розробкою програмного забезпечення (канбан, agile, scrum, waterfall).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Програма курсу передбачає вивчення основ бренду та репутації, ролі комунікацій у їх створенні та управлінні. Під час навчання студенти розглядають репутацію як стратегічний актив та знайомляться з сучасними технологіями управління репутацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Під вивчення курсу студенти знайомляться з принципами та особливостями урядовими комунікацій, стратегіями урядових комунікацій. Вивчаєтеся державна комунікаційна політика країн світу та України, політика та практика національного брендінгу, перспективи розвитку урядових комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Під час вивчення курсу студенти знайомляться з основами формування стратегії бренду роботодавця, внутрішніми та зовнішніми комунікаціями при побудові бренду роботодавця, перетворенням співробітників в амбасадорів бренду.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Під час вивчення курсу студенти ознайомляться з принципами роботи із ЗМІ та взаємодією pr-фахівця з журналістами ЗМІ та нових медіа.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Специфіка формування медіаполя, фіксація ознак "керованої"/суб'єктної складової медіаполя. Базові тренди (українські/закордонні) в медіадослідженнях, як інструменті оцінки ефективності комунікацій. Дослідницький потенціал провідних українських систем моніторингу. Дослідницький потенціал штучного інтелекту (ШІ) у медіалослідженнях і оцінці ефективності комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Основні принципи підготовки комунікаційних повідомлень, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та змін поведінки. Пояснення різниці у впливі на поведінку і вплив на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних проблем, спрямованих на соціальні зміни. Проведення аналізу сильних і слабких сторінок комунікаційних захворювань, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних захворювань, спрямованих на соціальні зміни.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення концепції ESG, формування навичок розробки стратегій ESG, інтеграції їх до корпоративних стратегій. Програма курсу передбачає ознайомлення з основними аспектами ESG, обговорення кращих світових та національних практик ESG організацій. Практичні групові та індивідуальні завдання дозволять проаналізувати міжнародні, національні та корпоративні ESG ініціативи, обґрунтовувати доцільність проведення комунікаційних кампаній з ESG, розробити та презентувати стратегію ESG.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу - формування базових знань та навичок з теорії та практики побудови та агрегації даних різного роду, створення базових звітів з візуалізації досліджень. В результаті навчання студенти зможуть опанувати розповсюджені інструменти агрегації даних та обробки даних, створювати особисті бази даних для агрегації різного роду інформації для подальшої її обробки та візуалізації, - вміти працювати в різних програмних продуктах компаній, що займаються агрегацією даних та навчитись самостійно створювати бази даних для подальшої агрегації та візуалізації існуючого "питання" та самостійно зробити проект візуалізації особистого ідеї, компанії, теми та інше.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Планування фандрейзингу в організації. Вибір методів фандрейзингу. Аналіз потенційних донорів проекту. Проектна пропозиція. Реалізація партнерської програми. Комунікаційна підтримка партнерської програми. Оцінювання ефективності партнерського проекту. Підготовка проектної пропозиції для актуального грантового конкурсу.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Цей курс дозволить студентам отримати необхідні знання щодо медіасередовища, специфіки його формування і функціонування, принципів саморегуляції.

Тип дисципліни: вибіркова