Бакалавратmain f news min

Анотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття практичних навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, підготовки та прийняття управлінських рішень.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю цілісну уяву про феномен соціальних комунікацій та практику комунікаційної взаємодії у сучасному інформаційному суспільстві; сприяти умінню аналізувати інформаційні потоки та формувати власне позитивне комунікативне середовище, аналізувати типи комунікативної взаємодії та оптимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Мета курсу - формування знань та навичок розробки PR-стратегії та впровадження ефективних тактик налагодження довгострокових зв'язків з громадськістю. У результаті навчання студенти зможуть: обґрунтувати необхідність розробки та імплементації системної комунікаційної стратегії задля ефективної діяльності організації; практикувати ефективні інструменти портретизування та сегментування цільових аудиторій; аргументувати вибір тактик розв'язування комунікаційних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання" відноситься до нормативної частини навчальних планів студентів І р.н. бакалаврських освітніх програм всіх галузей знань та спеціальностей. Мета вивчення дисципліни -формування у студентів мотивації до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна.