Бакалавратmain f news min

Вступ до політології

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • О. В. Гарань, доктор історичних, професор

Курс ставить за мету опанування студентами основних понять політології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії. У результаті вивчення курсу студент повинен:  бути ознайомленим із основними поняттями політології та їх застосуванням до конкретних прикладів української політики; мати навички аналізу політичного процесу на прикладі України.

Вступ до спеціальності

 • 1 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредитів
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю зв'язків з громадськістю як сферою діяльності та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Дати можливість розглянути еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі та ознайомитися з основними вимогами до професійних та особистісних якостей фахівця сфери зв'язків із громадськістю.

Основи соціології

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • І. М. Мажак, кандидат соціологічних наук, доцент

Ознайомлення з основами соціологічного знання. Формування у студентів уявлення про соціологію як науку, її методи дослідження та практичне застосування. Отримання студентами знання про сучасне суспільство. Ознайомлення студентів з основними поняттями й теоретичними напрямами соціології.

Психологія

 • 1 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О. В. Яковенко, старший викладач.

Менеджмент

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Н. О. Бурбело, старший викладач

Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття практичних навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, підготовки та прийняття управлінських рішень.

Маркетинг

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредитів
 • Н. О. Бурбело, старший викладач

Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.

Основи соціальних комунікацій

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю цілісну уяву про феномен комунікації та практику комунікаційної взаємодії у сучасному інформаційному суспільстві; сприяти умінню аналізувати інформаційні потоки та формувати власне позитивне комунікативне середовище, аналізувати  типи комунікативної взаємодії та оптимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Стратегія і тактика PR

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 45 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Копірайтинг

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Аналіз комунікаційних завдань та цільової аудиторії. Розробка та аналіз контенту. Робота з ключовими повідомленнями. Правила створення ефективних заголовків. Особливості контенту для соціальних мереж. Специфіка публічних виступів, підготовка інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Кризові комунікації

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи.

Методи ситуаційного аналізу в сфері PR

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, О. С. Артикуца, старший викладач

Ознайомлення майбутнього фахівця з цілісною системою основних принципів, форм і методів дослідницької та аналітичної роботи в сфері зв'язків з громадськістю, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо вивчення діяльності організації, компанії, вміння за допомогою аналізу описати ситуацію, в якій вона перебуває на даний момент, зробити прогноз її розвитку та дати рекомендації щодо оптимізації її комунікаційного середовища. У ході вивчення курсу дати студенту можливість сформувати розуміння змісту процесів, що відбуваються в комунікативному просторі суспільства та організації, виробити навички адекватного використання стандартних кількісних і якісних методів вивчення реального стану зв'язків організації з цільовими групами громадськості. Студент отримає основні навички дослідницької роботи в сфері PR для проведення ситуаційного аналізу за допомогою таких спеціальних методів, як моніторинг ситуації, SWOT-аналіз, PR-аудит, комунікаційний аудит, аудит медіа-портрету організації, соціальний аудит тощо.

Організація та планування ПР-кампаній: теорія, стратегія, тактика

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О. В. Некрасова,, кандидат історичних наук, доцент

Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії

Теорія і практика журналістики

 • 3 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Предмет навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами журналістики, засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та  сучасних формах, вироблення практичних навичок аналізу журналістського продукту та створення власних медіа матеріалів, а також здійснення системного аналізу масово-комунікативних процесів суспільно-політичного життя.

Інтегровані комунікації

 • 4 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність інтегрованих комунікацій, їх складові. Інструменти та канали інтегрованих комунікацій. Модель PESO. Вплив інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації. Особливості застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Розробка стратегії інтегрованих комунікацій.

Курсова робота

 • 4 семестр, 0 год/тижд., тезаа , 3 кредити
 • викладачі кафедри

Мета виконання курсової роботи – поглиблення знань та набуття навичок з актуальних проблем соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні та світі, аналізу його розвитку та технологій впровадження в різних сферах життя. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов’язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Організація зв’язків із ЗМІ

 • 4 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Студенти. пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективні зв’язки з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і як це треба робити. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходить гостьова лекція одного з відомих журналістів.

Основи наукових досліджень

 • 4 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю базові знання з основ методології науки та організації наукових досліджень. Пояснити та місце наукових знань в сучасному суспільстві. Дати студентам необхідні навички з розробки методології та проведення наукових досліджень, критеріїв наукового аналізу. Ознайомити з новими ідеями та течіями в сфері наукового пізнання.

Медіаменеджмент

 • 4д семестр, 4 год/тижд. залік, 3 кредити
 • В. В. Сидоренко, старший викладач

Професійні стандарти стандарти РR- діяльності

 • 4д семестр, 6 год/тижд., залік, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Ділова комунікація. Професіоналізм в сфері РR. Підвищення стандартів РR-діяльності. Міжнародні, регіональні та національні кодекси етики та професійної поведінки у сфері РR. Етичні принципи РR-діяльності. Стан інституціоналізації РR в Україні. Правові основи діяльності PR-фахівця в Україні

Діджитал комунікації

 • 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен , 4 кредити
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та основні інструменти digital-комунікацій. Стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Соціальні мережі та месенджери. Відеохостинги та стрімінгові сервіси. Моніторинг, аналітика, оцінка ефективності та звітність у digital-комунікаціях. Веб-інструменти.

Репутаційний та бренд менеджмент

 • 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • М.Томко, старший викладач

Мета вивчення дисципліни: розвиток професійних знань і навичок створення бренду та управління репутацією організацій, компанії. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність бренду і репутації; назвати механізми формування та корекції бренду; скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції бренду організації; пояснити місце та роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії організації; знати основні сучасні технології формування чинників «бренд» та «репутація» організації сучасними інструментами комунікацій; розробити стратегію формування бренду організації/компанії.

Внутрішньокорпоративні комунікації

 • 6 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Л.Зябрєв, старший викладач

Внутрішньокорпоративні комунікації. Корпоративна культура. Як вона формується засобами ВКЗГ. Місія, бачення та цінності - важливість для ВКЗГ. Кампанії для ВКЗГ. ВКЗГ під час трансформацій. Ключові повідомлення для ВКЗГ. Лінійна комунікація у ВКЗГ. Інтранет. Події. Корпоративне відео. Канали комунікації ВКЗГ. Корпоративне видання. Методи оцінювання ефективності ВКЗГ. ВКЗГ у мультикультурному середовищі.

Курсова робота

 • 6 семестр, 0 год/тижд., тезаа , 3 кредити
 • викладачі кафедри

Мета виконання курсової роботи – поглиблення знань та набуття навичок з актуальних проблем соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні та світі, аналізу його розвитку та технологій впровадження в різних сферах життя. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов’язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Основи виробництва медіапродукту

 • 6 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • І П. Станкеввич, старший викладач

Оцінка ефективності комунікаційної діяльності

 • 7 семестр, 4 год/тижд. екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Метою курсу є вивчення принципів, стандартів і основних методів оцінки ефективності PR-діяльності та їх переваг. Студенти оволодіють навичками обирання критеріїв діагностики змін на різних етапах і рівнях виконання комунікаційної діяльності та проведення оцінки загальних результатів реалізації не тільки конкретних PR-програм, але й тривалих PR-стосунків організації з громадськістю. Увага звертається на головні компоненти оцінки зв’язків з громадськістю, стандарти та методи вимірювання досягнення інформаційних, мотиваційних і поведінкових цілей PR-кампаній, а також на ціннісні оцінки загальної PR-активності.

Сталий розвиток організацій

 • 7 семестр, 4 год/тижд. залік, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність сталого розвитку. Політики і практики сталого розвитку світових і національних компаній/організацій. Стратегії сталого розвитку. Комунікації політик сталого розвитку. Оцінка ефективності політик сталого розвитку.

Менеджмент створення PR-подій

 • 8 семестр, 4 год/тижд. залік, 4 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Основною метою курсу формування системи знань про планування, організацію та проведенні ПР-подій та інформаційних приводів для державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій, що дозволяють одержати бажане пабліситі. Курс дозволить сформувати практичні навички планування ПР-події, її комунікаційної підтримки, підготовки інформаційних матеріалів для організації пабліситі.

Практика навчальна

 • 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити

Практика виробнича

 • 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити

Вступ до «Могилянських» студій

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити

Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань

Антропологія

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • А.Я. Боднар, кандидат психолоічних наук, доцент

Конфліктологія

 • 2д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Історія та розвиток конфліктології як науки. Сучасні теорії конфлікту. Загальна характеристика соціального конфлікту. Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Етнонаціональні конфлікти. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів

Міжнародні комунікації

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс познайомить вас із особливостями комунікаційних ринків США, Європи та посткомуністичних країн. Ми розглянемо основні глобальні комунікаційні мережі та із етикою зв’язків з громадськістю у міжнародному контексті. Традиційно в рамках курсу відбувається гостьова лекція, яку читає директор по комунікаціям однієї з міжнародних організацій.

Основи підприємництва

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.М.Титарчук, кандидат економічних наук, доцент

Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю підприємництва є передумовою економічного зростання, який базується на підприємницькій ініціативі в різних сферах економіки та видах організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності. Представлений курс "Основи підприємництва" дозводить пілготувати фахівців, які мають глибокі теоретичні та практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід ведення підприємницької діяльності в різних країнах світу, розробити комунікаційні кампанія представлення вітчизняних підприємств на світовій арені та налагодити зв'язки бізнесу із громадськістю та "третім" сектором.

Медіасередовище та професіональна комунікація

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • О.В. Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Техніка ділових презентацій

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Цей курс призначений для формування різних видів навичок для ефективної презентації. Впродовж значного періоду навчання студенти будуть розробляти презентації та вибирати відповідні інструменти для досягнення цілей, що ставляться. За результатами курсу студент повинен: вміти визначати цільові аудиторії та їх потреби; формувати ефективні меседжі; будувати ефективний публічний виступ;створювати презентації професійних порт фоліо;а аналізувати проведену презентацію з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Урядові комунікації

 • 4 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність і принципи урядових комунікацій. Особливості урядових комунікацій. Види комунікаційних стратегій урядових органів. Типи комунікацій урядових органів. Сутність менеджменту новин. Закономірності формування державного брендінгу. Використання РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Практикум з комунікацій в соціальних медіа

 • 4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Розробка комунікаційної digital-стратегії. Побудова бренду в соціальних медіа. Правила нарощування social visibility. Робота із різними комунікаційними digital-інструментами. Контент для соціальних медіа. Кризові комунікації у режимі онлайн. Співпраця зі ЗМІ та журналістами через соціальні медіа.

Публічний виступ

 • 4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.М. Титарчук, кандидат економічних наук, доцент

Технології підготовки та поширення інформаційних ПР-матеріалів

 • 4д семестр, 6 год/тижд., залік,4 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Політичні комунікації

 • 5 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • О.В. Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Роль і місце політичного PR у суспільстві. Сутність і функції. Теоретичні засади PR-діяльності. Методи та технології. Стратегія політичного PR. PR піж час виборчих кампаній.

Структура та прогнозування інфомаційних потоків

 • 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Теорія і практика рекламної діяльності

 • 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити

Бізнес комунікації

 • 6 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити

Веб- технології в PR

 • 6 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А.В. Мельник, старший викладач

Загальні засади застосування веб-технологій у PR-діяльності. Практика створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS). Основні підходи до просування та оптимізації веб-ресурсів. Аналітика та оцінка ефективності.

Комунікації громадського сектору

 • 6 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Особливості громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій. Роль комунікацій для громадського сектору. Канали комунікації громадського сектору. Роль комунікації у формуванні репутації організацій громадського сектору. Механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом. Фандрейзингові кампанії.

Комунікації заради змін поведінки (Behaviour change communications)

 • 6 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Перший і поки що єдиний в Україні курс, що присвячений розробці та реалізації комунікаційних кампаній, що ставлять за мету зміну поведінки людини. Студенти познайомляться із сучасними теоріями та практичними інструментами поведінкових змін, які будуть корисні і для бізнес-комунікацій, так і для некомерційних кампаній. Студенти спільно із запрошеним гостем-практиком будуть розробляти кампанії поведінкових змін.

Організація служб зв`язків з громадськістю та PR агенцій

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

В рамках курсу студенти ознайомляться з сучасними вимогами до піарників, якими навиками та кваліфікаціями має володіти працівник внутрішнього комунікаційного відділу та PR-агенції. Студенти навчаться налагоджувати комунікацію із замовниками PR-агенцій та у складі команди підготують пропозицію на тендер по закупівлі PR-послуг. Разом з однією із провідних PR-агенцій буде проведена дискусія про кар’єру та професійний розвиток у сфері комунікацій.

Сучасна прес-служба

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Принципи діяльності прес-служб. Прес-служба державного органу влади. Прес-служба приватного бренду. Прес-служба відомої особистості. Прес-служба міжнародної або благодійної організації.

Персоніфікація інформаційного обміну

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Персоніфікація інформаційного обміну - спецкурс, який розкриває значення ролі особистості в процесі спілкування, зокрема в умовах масової комунікації, в політичному дискурсі, в інших соціально орієнтованих видах спілкування. В ньому студенти знайомляться з можливостями формування і коригування комунікативного типу та особистісних рис Комунікатора, його професійними якостями, які є необхідними в процесі інформаційного обміну. Використанння знань і умінь набутих в рамках спецкурсу спрямоване на втілення їх в РR-діяльності, роботі у засобах масової комунікації, тощо.

Інноваційні технології формування та комунікацій стартапів

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. А. Цимбалюк, старший викладач

Мета вивчення дисципліни - формування базових знань та навичок необхідних для запуску власного проекту (стартапу) таких як розробка гіпотези, визначення ЦА та конкурентів, комунікація з інвесторами тощо. В результаті навчання студенти зможуть: пояснити сутність поняття стартап; пояснити чим стартап відрізняється від бізнесу; формулювати власні ідеї та гіпотези для проектів; визначати ЦА свого продукту; визначати конкурентів свого продукту; визначати УТП свого продукту; розробляти бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas; розробляти кошторис та P&L майбутнього проекту; розробляти пітч-деки та пітчити власні ідеї; розробляти MVP продукту.

Комунікації для соціальних змін

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проведення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Проєктна діяльність

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • А.Г.Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

Семіотичні студії у PR та рекламі

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Міжкультурні комунікації

 • 8 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Дизайн і графіка в PR

 • 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3кредити

Іміджелогія

 • 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити

Мета вивчення дисципліни - розвиток професійних знань і навичок формування іміджу організацій, компанії, особистості. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність іміджу (стереотипу, образу); перелічити принципи формування та корекції іміджу; назвати механізми формування та корекції іміджу; обґрунтувати етнопсихологічні особливості сприйняття іміджу;скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції ПР-іміджу організації; перелічити основні комунікаційні інструменти формування іміджу.

Фандрейзинг

 • 8 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди вони підготують проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу.

Кваліфікаційна робота

 • 8д семестр, захист тези, 12 кредитів
 • викладачі кафедри