Бакалавратmain f news min

Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Анотація: Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди ви підготуєте проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу. Курс "Фандрейзинг" вже багато років є одним з найбільш популярних курсів в НаУКМА.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Основною метою курсу є ознайомлення студентів з механізмами планування, підготовки і проведення спеціальних PR - подій та інформаційних приводів, що дозволяють організації одержати заслужену пресу та бажане пабліситі. Курс дозволить сформувати практичні навички планування PR-події, її комунікаційної підтримки, підготовки інформаційних матеріалів для організації пабліситі.

Тип дисципліни: вибірковий

Анотація: Впродовж курсу студенти вивчатимуть сутність лобіювання та його сучасні правові засади, зміст лобістської роботи, безпосереднє та опосередковане лобіювання, методи цивілізованого лобіювання, різницю між лобіюванням та адвокацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування знань та навичок формування та роботи з базами даних в PR. Впродовж курсу студенти розглядають такі питання: інформація та дані, адаптація під механізми обміну даними (REST API, основні принципи створення кросгалузевих звітів (Google Data Studio (Looker Studio), Microsoft Power BI) та здобувають навички роботи з даними (googlе-таблиці, excel) та розробки SQL- бази даних.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу - дати майбутньому PR-фахівцеві цілісну уяву про семіотичні засади комунікації, засоби і процедури створення семіосоціопсихологічної палітри, яку використовують PR та реклама. На базі засвоєння студентами теоретичних основ мультимедіатизації та використання знакових систем сформувати комплекс практичних умінь та навичок щодо роботи у галузі PR та реклами. Ознайомити із засадами семіотичних підходів та технологій у маркетингу та рекламі: рівні вивчення та рівні використання мультимедіатизації знакових систем.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Впродовж курсу студенти вивчатимуть поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій, особливості крос-культурних комунікацій, принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій, специфіку та крос-культурні особливості використання соціальних медіа, методику розробки контенту для крос-культурного середовища.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають питання особливостей громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій, роль комунікацій у формуванні репутації організацій громадського сектору та знаходженні ресурсів, механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Анотація: Впродовж курсу студенти ознайомлюються з сутністю та еволюцією концепції сталого розвитку, політиками і практиками сталого розвитку світових і національних компаній/організацій, оцінкою ефективності політик сталого розвитку. Під час вивчення курсу студенти здобувають навички розробки стратегій сталого розвитку та побудови комунікації щодо політик та практик сталого розвитку компаній/організацій

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Основною метою курсу формування системи знань про планування, організацію та проведенні PR -подій та інформаційних приводів для державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій, що дозволяють одержати бажане пабліситі. Курс дозволить сформувати практичні навички планування PR-події, її комунікаційної підтримки, підготовки інформаційних матеріалів для організації пабліситі.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на вивчення сутності, принципів та особливостей урядових комунікацій, видів комунікаційних стратегій урядових органів та типів комунікацій урядових органів, закономірностей формування і розвитку національного брендінгу. Під час курсу студенти здобудуть навички аналізу і застосування РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета опанування дисципліни - надання цілісної системи знань щодо специфіки соціології громадської думки, закономірностей і механізмів формування, особливостей її вираження та функціонування; навчити студентів аналізувати громадську думку у контексті формування зв'язків організацій з громадськістю та прийняття управлінських рішень з питань публічної діяльності; сформувати навички впливу на громадську думку з гуманістичною метою за допомогою наукових методів і прийомів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти ознайомляться із сутністю та еволюцією концепції соціальної відповідальності, її ролі у зростанні репутації організації, основними складовими і принципами соціальної відповідальності, міжнародними стандартами соціальної відповідальності. Упродовж курсу студенти будуть розробляти стратегії соціальної відповідальності, інтегрувати комунікації з соціальної відповідальності в загальну комунікаційну стратегію, аналізувати нефінансові звіти компаній.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проводення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Анотація: Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту .

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю базові знання з основ методології науки та організації наукових досліджень. Пояснити та місце наукових знань в сучасному суспільстві. Дати студентам необхідні навички з розробки методології та проведення наукових досліджень, критеріїв наукового аналізу. Ознайомити з новими ідеями та течіями в сфері наукового пізнання.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Мета курсу - ознайомлення студентів з особливостями організації виробництва медіа продукту і відеопродукту як одного з основних медіапродуктів в сучасних умовах, співвідношення слова та зображення; з технологією зйомки аудіовізуального продукту в різних жанрах і просування його на медіа ринку

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення принципів та функції прес-служб, особливостей організації діяльності прес-служби органів державної влади, приватного бренду, відомої особистості, міжнародної або благодійної організації.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі розкривається значення ролі особистості в процесі спілкування, зокрема в умовах масової комунікації, в політичному дискурсі, в інших соціально орієнтованих видах спілкування. В ньому студенти знайомляться з можливостями формування і коригування комунікативного типу та особистісних рис комунікатора, його професійними якостями, які є необхідними в процесі інформаційного обміну. Використання знань і умінь набутих в рамках курсу спрямоване на втілення їх в РR-діяльності, роботі у засобах масової комунікації, тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі розглядається роль PR у системі сучасного менеджменту організації, завдання та організаційна структура внутрішнього PR-підрозділу, кваліфікаційні вимоги до PR-фахівців, організація зовнішнього PR-консультування, комунікацію із замовниками PR-агенцій. Студенти здобувають навички підготовки пропозицій на тендер по закупівлі PR-послуг та дискутують про кар'єру та професійний розвиток у сфері комунікацій з представниками PR-агенцій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди ви підготуєте проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу. Курс "Фандрейзинг" вже багато років є одним з найбільш популярних курсів в НаУКМА.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс присвячений розробці та реалізації комунікаційних кампаній, що ставлять за мету зміну поведінки людини. Студенти познайомляться із сучасними теоріями та практичними інструментами поведінкових змін, які будуть корисні і для бізнес-комунікацій, так і для некомерційних кампаній. Студенти спільно із запрошеним гостем-практиком будуть розробляти кампанії поведінкових змін.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають питання особливостей громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій, роль комунікацій у формуванні репутації організацій громадського сектору та знаходженні ресурсів, механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення загальних засад застосування веб-технологій у PR-діяльності. основних підходів до просування та оптимізації веб-ресурсів, аналізу та оцінки його ефективності. Студенти отримають навички створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою курсу є вивчення напрямків у рамках бізнес (корпоративних та бренд) комунікацій, набуття студентами знань з побудови системи стратегічних комунікацій та методів управління репутацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою курсу є вивчення принципів, стандартів і основних методів оцінки ефективності PR-діяльності та їх переваг. Студенти оволодіють навичками обирання критеріїв діагностики змін на різних етапах і рівнях виконання комунікаційної діяльності та проведення оцінки загальних результатів реалізації не тільки конкретних PR-програм, але й тривалих PR-стосунків організації з громадськістю. Увага звертається на головні компоненти оцінки зв'язків з громадськістю, стандарти та методи вимірювання досягнення інформаційних, мотиваційних і поведінкових цілей PR-кампаній, а також на ціннісні оцінки загальної PR-активності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета виконання курсової роботи - набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов'язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета курсу - надати знання щодо суті внутрішньокорпоративних комунікацій, їх ролі у формуванні корпоративної культури. Детально розглядаються питання ролі внутрішньокорпоративних комунікацій під час трансформацій та у мультикультурному середовищі. Студенти ознайомляться з інструментами та каналами внутрішньокорпоративних комунікацій: інтранет, події, корпоративне відео, корпоративне видання; методами оцінювання їх ефективності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Архітектонікою програми дисципліни "Теорія та практика рекламної діяльності" передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламної діяльності як комплексного підходу до управління медійною агенцією чи рекламною компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування цілісної уяви про структуру, управління та прогнозування інформаційних потоків, ознайомити із засадами оцінки діяльності суб'єктів глобального інформаційного простору та інформаційних потоків у ньому, а також практичними підходами до розуміння змін у сфері комунікацій та медіаменеджменту.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні системи знань про сутність політичних комунікацій в цілому і у виборчих кампаніях зокрема. В результаті вивчення курсу студенти зможуть пояснити сутність політичних комунікацій, охарактеризувати специфіку політичних комунікацій у виборчому процесі, перелічити основні технології розбудови та реалізації політичного іміджу, обгрунтувати вибір методик застосування антикризового PR у виборчих кампаніях.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврських програм "Діджитал комунікації". Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Програма курсу базується на поєднанні теоретичного та практичного підходів до аналізу комунікацій. Центром курсу є надання теоретичних знань про специфіку сучасних категорій "медіаполя країни", "медіапростору", "медіаполя політичного процесу", "медіаполя бізнес процесу" у поєднанні із засвоєнням теорії та практики сучасних методів та інструментів, спрямованих на аналіз комунікацій та оцінку ефективності комунікацій. Практична частина курсу передбачає вивчення сучасних інструментів автоматизованого контент-аналізу, а також оцінки якості комунікацій за допомогою ШІ. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Упродовж курсу студенти вивчатимуть особливості та напрями C4D (Communication for Development), основні принципи C4D: Com4Prom, Com4Imple, Com4Power, Com4Coord; комунікаційні інструменти та підходи для досягнення цілей сталого розвитку. Курс викладається англійською мовою.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета вивчення дисципліни: розвиток професійних знань і навичок створення бренду та управління репутацією організацій, компанії. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність бренду і репутації; назвати механізми формування та корекції бренду; скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції бренду організації; пояснити місце та роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії організації; знати основні сучасні технології формування чинників "бренд" та "репутація" організації сучасними інструментами комунікацій; розробити стратегію формування бренду організації/компанії.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі вивчаються загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Студенти здобувають навички володіння основними інструментами digital-комунікацій, роботи з соціальними мережами та месенджерами, відеохостингами та стрімінговими сервісами. Під час навчання розглядаються питання моніторингу, аналітики, оцінки ефективності та звітності у digital-комунікаціях.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Відпрацювання навичок дизайн-проєктування в графіці, розробки дизайн-концепції. Оволодіння навичками створення інфографіки, візуалізації даних, створення айдентики, роботи з Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, InDesign.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти здобувають знання і навички публічного виступу: структура виступу, ключові повідомлення, вербальні та невербальні засоби привернення уваги тощо. Впродовж вивчення курсу студенти не тільки аналізують виступи публічних осіб, а і практикуються готувати та проводити власні публічні виступи.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Впродовж курсу студенти будуть розробляти контент для соціальних медіа та комунікаційну digital-стратегію на основі отриманих знань щодо побудови бренду в соціальних медіа, правил нарощування social visibility, роботи із різними комунікаційними digital-інструментами.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти здобудуть навички створення контенту для різних медіа платформ, на основі знань щодо аналізу комунікаційних завдань та цільової аудиторії, особливостей контенту для соціальних мереж, правил створення ефективних заголовків. Крім того, прогарма курсу передбачає вивчення питань специфіки публічних виступів, підготовки інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення професійних стандартів PR в сфері ділової комунікації, етики та професійної поведінки у сфері РR. Студенти ознайомляться також з правовими основами діяльності PR-фахівця та розвитком ринку РR в світі та Україні.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Програма курсу передбачає вивчення основ медіаменеджменту та формування навичок управління медіаорганізаціями. Під час вивчення курсу студенти оволодіють навичками управління репутаційною складовою у роботі медіаорганізацій.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення сутності, принципів та особливостей урядових комунікацій, видів комунікаційних стратегій урядових органів та типів комунікацій урядових органів, закономірностей формування і розвитку національного брендінгу. Під час курсу студенти здобудуть навички аналізу і застосування РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти ознайомлюються із загальними засадами управління PR-кампаніями у цифровому середовищі, стратегією і тактикою у digital-комунікаціях, моніторингом та оцінкою ефективності у digital-комунікаціях. Студенти оволодівають навичками застосування основних інструментів digital-комунікацій в соціальних мережах та месенджерах, відеохостингах та стрімінгових сервісах.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Розробка презентацій. Необхідність визначення цільової аудиторії та їх потреб при розробці презентацій. Формування ефективних меседжів. Ефективний публічний виступ. Професійні портфоліо. Аналіз проведеної презентації з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврських програм "Міжнародні комунікації". Впродовж курсу студенти ознайомлюються з сутністю та еволюцією концепції сталого розвитку, політиками і практиками сталого розвитку світових і національних компаній/організацій, оцінкою ефективності політик сталого розвитку. Під час вивчення курсу студенти здобувають навички розробки стратегій сталого розвитку та побудови комунікації щодо політик та практик сталого розвитку компаній/організацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Тип дисципліни: вибіркова

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі розглядаються питання сутності інтегрованих комунікацій, їх складових та особливостей, впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації, особливостей застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Студенти оволодівають навичками застосування різних комунікаційних інструментів та використовувати різноманітні канали інтегрованих комунікацій за моделлю PESO, розробки стратегій інтегрованих комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення професійних стандартів PR в сфері ділової комунікації, етики та професійної поведінки у сфері РR. Студенти ознайомляться також з правовими основами діяльності PR-фахівця та розвитком ринку РR в світі та Україні.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета виконання курсової роботи - набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов'язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі студенти здобувають навички підготовки до криз та проведення комунікацій в кризових ситуаціях (в т.ч. підготовка та проведення кризової прес-конференції, підготовка прес-релізів та заяв). Впродовж курсу розглядаються кризові ситуації (case-studes).

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі розглядаються питання сутності інтегрованих комунікацій, їх складових та особливостей, впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації, особливостей застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Студенти оволодівають навичками застосування різних комунікаційних інструментів та використовувати різноманітні канали інтегрованих комунікацій за моделлю PESO, розробки стратегій інтегрованих комунікацій.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: "English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". На курсі студенти ознайомлюються із загальними засадами управління PR-кампаніями у цифровому середовищі, стратегією і тактикою у digital-комунікаціях, моніторингом та оцінкою ефективності у digital-комунікаціях. Студенти оволодівають навичками застосування основних інструментів digital-комунікацій в соціальних мережах та месенджерах, відеохостингах та стрімінгових сервісах.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". Впродовж курс студенти ознайомлюються з теоретичні основи PR та процесом управління PR (дослідницька робота, планування та програмування, організація акцій і комунікацій, оцінка ефективності PR-програм) та здобувають навички у розробці PR програм.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю підприємництва є передумовою економічного зростання, який базується на підприємницькій ініціативі в різних сферах економіки та видах організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності. Представлений курс "Основи підприємництва" дозводить пілготувати фахівців, які мають глибокі теоретичні та практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід ведення підприємницької діяльності в різних країнах світу, розробити комунікаційні кампанія представлення вітчизняних підприємств на світовій арені та налагодити зв'язки бізнесу із громадськістю та "третім" сектором.

Тип дисципліни: вибірковий

Анотація: Курс познайомить із особливостями комунікаційних ринків США, Європи та посткомуністичних країн. Впрововж курсу розглядаються основні глобальні комунікаційні мережі та етика зв'язків з громадськістю у міжнародному контексті. Традиційно в рамках курсу відбувається гостьова лекція, яку читає директор по комунікаціям однієї з міжнародних організацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". На курсі розглядаються питання сучасних теорій та концепцій діяльності засобів масової інформації, загальні принципи виробництво новин в мас медіа, організація виробництва новин на телебаченні. Акцентується увага на проблемі сприйняття аудиторією інформаційних повідомлень та впливу засобів масової інформації на аудиторію, життєвої необхідності дотримання етики та професіоналізму журналістів.

Тип дисципліни: вибіркова

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Антропологія — біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Теоретичні основи журналістики, першооснови журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах, аналіз журналістського продукту та створення власних медіа матеріалів, а також аналіз масово-комунікативних процесів суспільно-політичного життя.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на ознайомленні майбутнього фахівця з цілісною системою основних принципів, форм і методів дослідницької та аналітичної роботи в сфері зв'язків з громадськістю, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо вивчення діяльності організації, компанії, вміння за допомогою аналізу описати ситуацію, в якій вона перебуває на даний момент, зробити прогноз її розвитку та дати рекомендації щодо оптимізації її комунікаційного середовища. У ході вивчення курсу дати студенту можливість сформувати розуміння змісту процесів, що відбуваються в комунікативному просторі суспільства та організації, виробити навички адекватного використання стандартних кількісних і якісних методів вивчення реального стану зв'язків організації з цільовими групами громадськості. Студент отримає основні навички дослідницької роботи в сфері PR для проведення ситуаційного аналізу за допомогою таких спеціальних методів, як моніторинг ситуації, SWOT-аналіз, PR-аудит, комунікаційний аудит, аудит медіа-портрету організації, соціальний аудит тощо.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: "English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі студенти здобудуть навички створення контенту для різних медіа платформ, на основі знань щодо аналізу комунікаційних завдань та цільової аудиторії, особливостей контенту для соціальних мереж, правил створення ефективних заголовків. Крім того, прогарма курсу передбачає вивчення питань специфіки публічних виступів, підготовки інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Історія та розвиток конфліктології як науки. Сучасні теорії конфлікту. Загальна характеристика соціального конфлікту. Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Етнонаціональні конфлікти. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання" відноситься до нормативної частини навчальних планів студентів І р.н. бакалаврських освітніх програм всіх галузей знань та спеціальностей. Мета вивчення дисципліни -формування у студентів мотивації до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна.

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета курсу - формування знань та навичок розробки PR-стратегії та впровадження ефективних тактик налагодження довгострокових зв'язків з громадськістю. У результаті навчання студенти зможуть: обґрунтувати необхідність розробки та імплементації системної комунікаційної стратегії задля ефективної діяльності організації; практикувати ефективні інструменти портретизування та сегментування цільових аудиторій; аргументувати вибір тактик розв'язування комунікаційних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю цілісну уяву про феномен соціальних комунікацій та практику комунікаційної взаємодії у сучасному інформаційному суспільстві; сприяти умінню аналізувати інформаційні потоки та формувати власне позитивне комунікативне середовище, аналізувати типи комунікативної взаємодії та оптимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття практичних навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, підготовки та прийняття управлінських рішень.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на вивчення маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань.

Тип дисципліни: вибірковий

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання" відноситься до нормативної частини навчальних планів студентів І р.н. бакалаврських освітніх програм всіх галузей знань та спеціальностей. Мета вивчення дисципліни -формування у студентів мотивації до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна.

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні загальних закономірностей і механізмів психічної діяльності особистості, емоційно-вольової сфери особистості та психології індивідуальності.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Ознайомлення з основами соціології. Формування у студентів уявлення про соціологію як науку, її методи дослідження та практичне застосування. Отримання студентами знання про сучасне суспільство. Ознайомлення студентів з основними поняттями й теоретичними напрямами соціології.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю зв'язків з громадськістю як сферою діяльності, професією та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Дати студенти можливість розглянути еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі та ознайомитися з основними вимогами до професійних та особистісних якостей фахівця сфери зв'язків із громадськістю.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс ставить за мету опанування студентами основних понять політології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії. Програма з курсу "Політологія" включає в себе таки головні питання: Предмет і методологія політичної науки. Найважливіші етапи розвитку і напрями політичної думки. Політичні системи. Держава в політичній системі, типи і форми держави. Політичні рухи та партії в політичній системі. Політичні норми в системі соціального регулювання. Легітимність влади. Політична свідомість.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна