Бакалавратmain f news min

Анотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс ставить за мету опанування студентами основних понять політології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії. Програма з курсу "Політологія" включає в себе таки головні питання: Предмет і методологія політичної науки. Найважливіші етапи розвитку і напрями політичної думки. Політичні системи. Держава в політичній системі, типи і форми держави. Політичні рухи та партії в політичній системі. Політичні норми в системі соціального регулювання. Легітимність влади. Політична свідомість.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю зв'язків з громадськістю як сферою діяльності, професією та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Дати студенти можливість розглянути еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі та ознайомитися з основними вимогами до професійних та особистісних якостей фахівця сфери зв'язків із громадськістю.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Ознайомлення з основами соціології. Формування у студентів уявлення про соціологію як науку, її методи дослідження та практичне застосування. Отримання студентами знання про сучасне суспільство. Ознайомлення студентів з основними поняттями й теоретичними напрямами соціології.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні загальних закономірностей і механізмів психічної діяльності особистості, емоційно-вольової сфери особистості та психології індивідуальності.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання" відноситься до нормативної частини навчальних планів студентів І р.н. бакалаврських освітніх програм всіх галузей знань та спеціальностей. Мета вивчення дисципліни -формування у студентів мотивації до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна.

Анотація: Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань.

Тип дисципліни: вибірковий