Магістратураmain f magis courses

Анотація: Впродовж вивчення дисципліни передбачається ознайомлення студентів з методологією науки як сферою наукових знань - "наукою про метод", основними концепціями та науковими школами, в цій галузі, що вивчають науку не тільки як сферу діяльності, але і як соціальний інститут. Дається уявлення про гносеологічні проблеми, а саме: про природу та функції наукового знання, діяльність в сфері науки, специфічні методи науки; розглядається структура та організація науки, проблеми створення та існування наукових напрямків, специфіка наукового пізнання.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Відпрацювання навичок планування, організації та оцінювання PR-програм в Інтернет-середовищі, а також основних технологій імплементації PR-програм в Інтернеті для організацій, що працюють у різних секторах економіки, державних та громадських організаціях. Оволодіння технологіями підготовки матеріалів для різних видів Інтернет ресурсів, вивчення організації кризової комунікації в Інтернет-середовищі.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Практика проводиться як методична і практична підготовка до здійснення магістерського (кваліфікаційного) дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, джерельної бази, основних етапів роботи над темою кваліфікаційної (магістерської) роботи, проведення досліджень для кваліфікаційної (магістерської) роботи та підготовка тез до наукової конференції на основі проведених досліджень. Крім того, студенти в рамках курсу готують концепт та  силабус навчального курсу за тематикою проведеного дослідження та проводять лекції з курсу для студентів НаКМА.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення загальних засад застосування веб-технологій у PR-діяльності. основних підходів до просування та оптимізації веб-ресурсів, аналізу та оцінки його ефективності. Студенти отримають навички створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на опанування теоретичними знаннями та практичними навичками з питань  внутрішньокорпартивних зв'язків з громадськістю, їх відмінності від інших видів комунікаційної діяльності, поєднання PR та HR технологій у здійсненні внутрішньокорпартивних зв'язків з громадськістю.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення принципів та функції прес-служб, особливостей організації діяльності прес-служби органів державної влади, приватного бренду, відомої особистості, міжнародної або благодійної організації.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на оволодіння знаннями та навичками ведення переговорів, їх специфіки, стилів та прийоми проведення переговорів. Акцентується увага на ролі комунікації в процесі переговорів, техніки постановки питань тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають зміст і особливості консультаційних процесів, технологій консультування. Вивчення процесів надання консалтингових послуг та методів діагностування проблем організації наддасть можливість опанувати навички консультування на рівні планування й проведення PR-кампаній, організації PR-акцій та їхнього медіа-супроводу.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Роль і місце НУО у суспільстві. Історія появи та становлення третього сектору. Третій сектор у сучасній моделі соціальних комунікацій. Особливості методів та технологій комунікації для НУО.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення особливості проектної діяльності, структури проекту, етапів його розробки, затвердження та управління. Програма курсу передбачає вивчення основних принципів роботи над проектом, розподілом обов'язків в команді, процеси внутрішньої комунікації (процеси затвердження, обміну інформацією, комунікація з журналістами). Методи управління розробкою програмного забезпечення (канбан, agile, scrum, waterfall).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Програма курсу передбачає вивчення основ бренду та репутації, ролі комунікацій у їх створенні та управлінні. Під час навчання студенти розглядають репутацію як стратегічний актив та знайомляться з сучасними технологіями управління репутацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Під вивчення курсу студенти знайомляться з принципами та особливостями урядовими комунікацій, стратегіями урядових комунікацій. Вивчаєтеся державна комунікаційна політика країн світу та України, політика та практика національного брендінгу, перспективи розвитку урядових комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова