Вступ до «Могилянських» студій

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити

Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань

Антропологія

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • А.Я. Боднар, кандидат психолоічних наук, доцент

Конфліктологія

 • 2д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Історія та розвиток конфліктології як науки. Сучасні теорії конфлікту. Загальна характеристика соціального конфлікту. Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Етнонаціональні конфлікти. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів

Міжнародні комунікації

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс познайомить вас із особливостями комунікаційних ринків США, Європи та посткомуністичних країн. Ми розглянемо основні глобальні комунікаційні мережі та із етикою зв’язків з громадськістю у міжнародному контексті. Традиційно в рамках курсу відбувається гостьова лекція, яку читає директор по комунікаціям однієї з міжнародних організацій.

Основи підприємництва

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.М.Титарчук, кандидат економічних наук, доцент

Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю підприємництва є передумовою економічного зростання, який базується на підприємницькій ініціативі в різних сферах економіки та видах організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності. Представлений курс "Основи підприємництва" дозводить пілготувати фахівців, які мають глибокі теоретичні та практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід ведення підприємницької діяльності в різних країнах світу, розробити комунікаційні кампанія представлення вітчизняних підприємств на світовій арені та налагодити зв'язки бізнесу із громадськістю та "третім" сектором.

Медіасередовище та професіональна комунікація

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • О.В. Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Техніка ділових презентацій

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Цей курс призначений для формування різних видів навичок для ефективної презентації. Впродовж значного періоду навчання студенти будуть розробляти презентації та вибирати відповідні інструменти для досягнення цілей, що ставляться. За результатами курсу студент повинен: вміти визначати цільові аудиторії та їх потреби; формувати ефективні меседжі; будувати ефективний публічний виступ;створювати презентації професійних порт фоліо;а аналізувати проведену презентацію з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Урядові комунікації

 • 4 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність і принципи урядових комунікацій. Особливості урядових комунікацій. Види комунікаційних стратегій урядових органів. Типи комунікацій урядових органів. Сутність менеджменту новин. Закономірності формування державного брендінгу. Використання РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Практикум з комунікацій в соціальних медіа

 • 4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Розробка комунікаційної digital-стратегії. Побудова бренду в соціальних медіа. Правила нарощування social visibility. Робота із різними комунікаційними digital-інструментами. Контент для соціальних медіа. Кризові комунікації у режимі онлайн. Співпраця зі ЗМІ та журналістами через соціальні медіа.

Публічний виступ

 • 4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.М. Титарчук, кандидат економічних наук, доцент

Технології підготовки та поширення інформаційних ПР-матеріалів

 • 4д семестр, 6 год/тижд., залік,4 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Політичні комунікації

 • 5 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • О.В. Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Роль і місце політичного PR у суспільстві. Сутність і функції. Теоретичні засади PR-діяльності. Методи та технології. Стратегія політичного PR. PR піж час виборчих кампаній.

Структура та прогнозування інфомаційних потоків

 • 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Теорія і практика рекламної діяльності

 • 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити

Бізнес комунікації

 • 6 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити

Веб- технології в PR

 • 6 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А.В. Мельник, старший викладач

Загальні засади застосування веб-технологій у PR-діяльності. Практика створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS). Основні підходи до просування та оптимізації веб-ресурсів. Аналітика та оцінка ефективності.

Комунікації громадського сектору

 • 6 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Особливості громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій. Роль комунікацій для громадського сектору. Канали комунікації громадського сектору. Роль комунікації у формуванні репутації організацій громадського сектору. Механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом. Фандрейзингові кампанії.

Комунікації заради змін поведінки (Behaviour change communications)

 • 6 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Перший і поки що єдиний в Україні курс, що присвячений розробці та реалізації комунікаційних кампаній, що ставлять за мету зміну поведінки людини. Студенти познайомляться із сучасними теоріями та практичними інструментами поведінкових змін, які будуть корисні і для бізнес-комунікацій, так і для некомерційних кампаній. Студенти спільно із запрошеним гостем-практиком будуть розробляти кампанії поведінкових змін.

Організація служб зв`язків з громадськістю та PR агенцій

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

В рамках курсу студенти ознайомляться з сучасними вимогами до піарників, якими навиками та кваліфікаціями має володіти працівник внутрішнього комунікаційного відділу та PR-агенції. Студенти навчаться налагоджувати комунікацію із замовниками PR-агенцій та у складі команди підготують пропозицію на тендер по закупівлі PR-послуг. Разом з однією із провідних PR-агенцій буде проведена дискусія про кар’єру та професійний розвиток у сфері комунікацій.

Сучасна прес-служба

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Принципи діяльності прес-служб. Прес-служба державного органу влади. Прес-служба приватного бренду. Прес-служба відомої особистості. Прес-служба міжнародної або благодійної організації.

Персоніфікація інформаційного обміну

 • 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Персоніфікація інформаційного обміну - спецкурс, який розкриває значення ролі особистості в процесі спілкування, зокрема в умовах масової комунікації, в політичному дискурсі, в інших соціально орієнтованих видах спілкування. В ньому студенти знайомляться з можливостями формування і коригування комунікативного типу та особистісних рис Комунікатора, його професійними якостями, які є необхідними в процесі інформаційного обміну. Використанння знань і умінь набутих в рамках спецкурсу спрямоване на втілення їх в РR-діяльності, роботі у засобах масової комунікації, тощо.

Інноваційні технології формування та комунікацій стартапів

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. А. Цимбалюк, старший викладач

Мета вивчення дисципліни - формування базових знань та навичок необхідних для запуску власного проекту (стартапу) таких як розробка гіпотези, визначення ЦА та конкурентів, комунікація з інвесторами тощо. В результаті навчання студенти зможуть: пояснити сутність поняття стартап; пояснити чим стартап відрізняється від бізнесу; формулювати власні ідеї та гіпотези для проектів; визначати ЦА свого продукту; визначати конкурентів свого продукту; визначати УТП свого продукту; розробляти бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas; розробляти кошторис та P&L майбутнього проекту; розробляти пітч-деки та пітчити власні ідеї; розробляти MVP продукту.

Комунікації для соціальних змін

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проведення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Проєктна діяльність

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • А.Г.Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

Семіотичні студії у PR та рекламі

 • 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Міжкультурні комунікації

 • 8 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Дизайн і графіка в PR

 • 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3кредити

Іміджелогія

 • 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити

Мета вивчення дисципліни - розвиток професійних знань і навичок формування іміджу організацій, компанії, особистості. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність іміджу (стереотипу, образу); перелічити принципи формування та корекції іміджу; назвати механізми формування та корекції іміджу; обґрунтувати етнопсихологічні особливості сприйняття іміджу;скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції ПР-іміджу організації; перелічити основні комунікаційні інструменти формування іміджу.

Фандрейзинг

 • 8 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди вони підготують проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу.