Вступ до політології

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • О. В. Гарань, доктор історичних, професор

Курс ставить за мету опанування студентами основних понять політології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії. У результаті вивчення курсу студент повинен:  бути ознайомленим із основними поняттями політології та їх застосуванням до конкретних прикладів української політики; мати навички аналізу політичного процесу на прикладі України.

Вступ до спеціальності

 • 1 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредитів
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю зв'язків з громадськістю як сферою діяльності та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Дати можливість розглянути еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі та ознайомитися з основними вимогами до професійних та особистісних якостей фахівця сфери зв'язків із громадськістю.

Основи соціології

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • І. М. Мажак, кандидат соціологічних наук, доцент

Ознайомлення з основами соціологічного знання. Формування у студентів уявлення про соціологію як науку, її методи дослідження та практичне застосування. Отримання студентами знання про сучасне суспільство. Ознайомлення студентів з основними поняттями й теоретичними напрямами соціології.

Психологія

 • 1 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О. В. Яковенко, старший викладач.

Менеджмент

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Н. О. Бурбело, старший викладач

Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття практичних навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, підготовки та прийняття управлінських рішень.

Маркетинг

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредитів
 • Н. О. Бурбело, старший викладач

Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.

Основи соціальних комунікацій

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю цілісну уяву про феномен комунікації та практику комунікаційної взаємодії у сучасному інформаційному суспільстві; сприяти умінню аналізувати інформаційні потоки та формувати власне позитивне комунікативне середовище, аналізувати  типи комунікативної взаємодії та оптимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Стратегія і тактика PR

 • 2 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 45 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Копірайтинг

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Аналіз комунікаційних завдань та цільової аудиторії. Розробка та аналіз контенту. Робота з ключовими повідомленнями. Правила створення ефективних заголовків. Особливості контенту для соціальних мереж. Специфіка публічних виступів, підготовка інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Кризові комунікації

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи.

Методи ситуаційного аналізу в сфері PR

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, О. С. Артикуца, старший викладач

Ознайомлення майбутнього фахівця з цілісною системою основних принципів, форм і методів дослідницької та аналітичної роботи в сфері зв'язків з громадськістю, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо вивчення діяльності організації, компанії, вміння за допомогою аналізу описати ситуацію, в якій вона перебуває на даний момент, зробити прогноз її розвитку та дати рекомендації щодо оптимізації її комунікаційного середовища. У ході вивчення курсу дати студенту можливість сформувати розуміння змісту процесів, що відбуваються в комунікативному просторі суспільства та організації, виробити навички адекватного використання стандартних кількісних і якісних методів вивчення реального стану зв'язків організації з цільовими групами громадськості. Студент отримає основні навички дослідницької роботи в сфері PR для проведення ситуаційного аналізу за допомогою таких спеціальних методів, як моніторинг ситуації, SWOT-аналіз, PR-аудит, комунікаційний аудит, аудит медіа-портрету організації, соціальний аудит тощо.

Організація та планування ПР-кампаній: теорія, стратегія, тактика

 • 3 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • О. В. Некрасова,, кандидат історичних наук, доцент

Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії

Теорія і практика журналістики

 • 3 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Предмет навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами журналістики, засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та  сучасних формах, вироблення практичних навичок аналізу журналістського продукту та створення власних медіа матеріалів, а також здійснення системного аналізу масово-комунікативних процесів суспільно-політичного життя.

Інтегровані комунікації

 • 4 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність інтегрованих комунікацій, їх складові. Інструменти та канали інтегрованих комунікацій. Модель PESO. Вплив інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації. Особливості застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Розробка стратегії інтегрованих комунікацій.

Курсова робота

 • 4 семестр, 0 год/тижд., тезаа , 3 кредити
 • викладачі кафедри

Мета виконання курсової роботи – поглиблення знань та набуття навичок з актуальних проблем соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні та світі, аналізу його розвитку та технологій впровадження в різних сферах життя. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов’язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Організація зв’язків із ЗМІ

 • 4 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Студенти. пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективні зв’язки з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і як це треба робити. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходить гостьова лекція одного з відомих журналістів.

Основи наукових досліджень

 • 4 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю базові знання з основ методології науки та організації наукових досліджень. Пояснити та місце наукових знань в сучасному суспільстві. Дати студентам необхідні навички з розробки методології та проведення наукових досліджень, критеріїв наукового аналізу. Ознайомити з новими ідеями та течіями в сфері наукового пізнання.

Медіаменеджмент

 • 4д семестр, 4 год/тижд. залік, 3 кредити
 • В. В. Сидоренко, старший викладач

Професійні стандарти стандарти РR- діяльності

 • 4д семестр, 6 год/тижд., залік, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Ділова комунікація. Професіоналізм в сфері РR. Підвищення стандартів РR-діяльності. Міжнародні, регіональні та національні кодекси етики та професійної поведінки у сфері РR. Етичні принципи РR-діяльності. Стан інституціоналізації РR в Україні. Правові основи діяльності PR-фахівця в Україні

Діджитал комунікації

 • 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен , 4 кредити
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та основні інструменти digital-комунікацій. Стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Соціальні мережі та месенджери. Відеохостинги та стрімінгові сервіси. Моніторинг, аналітика, оцінка ефективності та звітність у digital-комунікаціях. Веб-інструменти.

Репутаційний та бренд менеджмент

 • 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • М.Томко, старший викладач

Мета вивчення дисципліни: розвиток професійних знань і навичок створення бренду та управління репутацією організацій, компанії. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність бренду і репутації; назвати механізми формування та корекції бренду; скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції бренду організації; пояснити місце та роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії організації; знати основні сучасні технології формування чинників «бренд» та «репутація» організації сучасними інструментами комунікацій; розробити стратегію формування бренду організації/компанії.

Внутрішньокорпоративні комунікації

 • 6 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • Л.Зябрєв, старший викладач

Внутрішньокорпоративні комунікації. Корпоративна культура. Як вона формується засобами ВКЗГ. Місія, бачення та цінності - важливість для ВКЗГ. Кампанії для ВКЗГ. ВКЗГ під час трансформацій. Ключові повідомлення для ВКЗГ. Лінійна комунікація у ВКЗГ. Інтранет. Події. Корпоративне відео. Канали комунікації ВКЗГ. Корпоративне видання. Методи оцінювання ефективності ВКЗГ. ВКЗГ у мультикультурному середовищі.

Курсова робота

 • 6 семестр, 0 год/тижд., тезаа , 3 кредити
 • викладачі кафедри

Мета виконання курсової роботи – поглиблення знань та набуття навичок з актуальних проблем соціального інституту зв’язків з громадськістю (Public Relations) в Україні та світі, аналізу його розвитку та технологій впровадження в різних сферах життя. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов’язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Основи виробництва медіапродукту

 • 6 семестр, 4 год/тижд., екзамен, 5 кредитів
 • І П. Станкеввич, старший викладач

Оцінка ефективності комунікаційної діяльності

 • 7 семестр, 4 год/тижд. екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Метою курсу є вивчення принципів, стандартів і основних методів оцінки ефективності PR-діяльності та їх переваг. Студенти оволодіють навичками обирання критеріїв діагностики змін на різних етапах і рівнях виконання комунікаційної діяльності та проведення оцінки загальних результатів реалізації не тільки конкретних PR-програм, але й тривалих PR-стосунків організації з громадськістю. Увага звертається на головні компоненти оцінки зв’язків з громадськістю, стандарти та методи вимірювання досягнення інформаційних, мотиваційних і поведінкових цілей PR-кампаній, а також на ціннісні оцінки загальної PR-активності.

Сталий розвиток організацій

 • 7 семестр, 4 год/тижд. залік, 4 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність сталого розвитку. Політики і практики сталого розвитку світових і національних компаній/організацій. Стратегії сталого розвитку. Комунікації політик сталого розвитку. Оцінка ефективності політик сталого розвитку.

Менеджмент створення PR-подій

 • 8 семестр, 4 год/тижд. залік, 4 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Основною метою курсу формування системи знань про планування, організацію та проведенні ПР-подій та інформаційних приводів для державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій, що дозволяють одержати бажане пабліситі. Курс дозволить сформувати практичні навички планування ПР-події, її комунікаційної підтримки, підготовки інформаційних матеріалів для організації пабліситі.